GPS koordinate objekta:   LAT: 46.428510  LON: 16.386580
 
Opis lokacije

Crkva se nalazi na istaknutu položaju, vidljiva izdaleka. Izgrađena je u 2. pol. 18. st. Pročelje je raščlanjeno pilastrima i nišama sa skulpturama. Uz svetište na JZ strani nalazi se toranj. Crkva je okružena cinktorom s portalom. Inventar je iz 18. st. Kurija župnoga dvora jednokatna je građevina, pravokutnoga tlocrta, građena sredinom 18. st.

Crkva sv. Jurja i župni dvor
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
 • Puni naziv: Lopatinec, Crkva sv. Jurja i župni dvor
 • Adresa
 • Pleškovec  , Lopatinec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 855 315   
 • Web
 • www.zupa-svetijurajnabregu.com
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije