Opis lokacije

Regionalni park Mura-Drava prostire se preko području 3 grada i 13 općina, pokrivajući površinu od ukupno 87.680,52 ha pri čemu 16.962,54 ha (19,4%) pripada području Međimurske županije. Gradovi obuhvaćeni Parkom su Čakovec, Mursko Središće i Prelog, a općine: Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Sveta Marija, Sveti Martin na Muri, Štrigova. 

Rijeke Muru i Dravu odlikuje visoka razina biološke raznolikosti, što valja zahvaliti činjenici da su među posljednjim rijekama s prirodnim tokovima u srednjoj Europi. One su vlažna staništa koja spadaju u najugroženija u Europi, a zaštićena su i u Republici Hrvatskoj: poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, napuštena korita i meandri, sprudovi i strme odronjene obale u kojima se gnijezde strogo zaštićene vrste. U Parku je 37 od 60 klasificiranih rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, s tim da je šire područje Drave kategorizirano kao područje važno za ptice EU (tzv. SPA područja). Akumulacije hidroelektrana i stari tokovi između njih su zimovališta za preko 20.000 ptica močvarica (gusaka, pataka, lisaka i dr.). Također, velik broj svojti prisutnih na ovom prostoru je ugrožen na europskoj razini.

Regionalni park Mura-Drava
Priroda | Prirodna baština | Park, šuma, krajobraz
Info
 • Puni naziv: Regionalni park Mura-Drava
 • Adresa
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 866 297   
 • Mobitel
 • +385 95 1866 297
 • Web
 • www.medjimurska-priroda.info
 • E-mail
 • golub@medjimurska-priroda.info
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije